Select Page

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

V nasledujúcom texte spoločnosť Nemocničná a.s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35865679, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3178/B, ktorá prevádzkuje Nemocnicu Malacky, na adrese Duklianských hrdinov 34, 901 22 Malacky (ďalej len „Nemocnica “) Vás informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste jej poskytli, prípadne poskytnete.

 

1.         Bezpečnosť údajov

1.1 Nemocnica prijala na ochranu osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov a takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva, budeme Vás o tom informovať bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín od zistenia takéhoto porušenia.

 

2.         Zber a spracúvanie osobných údajov

2.1 Osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, najmä Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní  osobných  údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov , ďalej len „Nariadenie GDPR“). Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v systéme s názvom (a) NIS – Nemocničný informačný systém pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti, (b) OTRS – pre potreby Klientskeho centra na vybavovanie požiadaviek klientov a poskytovania služieb (akékoľvek služby poskytované Nemocnicou), najmä však zdravotnícke služby. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete, Nemocnica spracúva iba na konkrétny účel, v potrebnom rozsahu a po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu.

 

3.         Partneri

3.1 Nemocnica spracúva niektoré osobné údaje s podporou zmluvne poverených sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov pre poskytovanie služieb. Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami Nariadenia GDPR a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať poskytnuté osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám. Nemocnica neposkytuje tretím stranám (napr. vydavateľstvám, spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu) zoznamy

 

4.         Zákonnosť spracúvania osobných údajov

4.1 Z hľadiska titulu spracúvania Vašich osobných údajov môže ísť o ich spracúvanie (a) bez Vášho súhlasu za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo z dôvodu oprávneného záujmu Nemocnice, alebo (b)s Vašim súhlasom, pričom pri danom formulári, do ktorého vkladáte Vaše osobné údaje, je uvedený minimálne účel, rozsah a doba spracúvania údajov.

 

5.         Práva dotknutých osôb

 • Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:
  1. môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere Nemocnica spracúva Vaše osobné informácie;
  2. môžete kedykoľvek  požadovať  od  Nemocnici  o  opravu,  príp.  doplnenie  neúplných  alebo nesprávnych osobných údajov;
 1. môžete požadovať od Nemocnici vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli spracúvané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali, avšak môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov brániť, zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.;
 2. máte právo požadovať od Nemocnici obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď
  • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá S Nemocnici umožní správnosť údajov preveriť,
  • spracúvanie Vašich  údajov  je  neoprávnené,  zmazanie  však  odmietnete  a namiesto  toho požadujete obmedzenie používania údajov,
  • už údaje na plánovaný účel Nemocnica nepotrebuje, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
  • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov;
 3. môžete od Nemocnici požadovať, aby Vám Vaše poskytnuté údaje dala k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovanýchpostupo
 4. Pokiaľ ste názoru, že Nemocnica pri spracúvaní Vašich údajov porušila Nariadenia GDPR a tým porušila Vaše práva, môžete Nemocnicu kontaktovať na adrese zodpovednej osoby dpo@nemocnicna.sk, prípadne môžete podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

 

6.         Získavanie a spracúvanie anonymných údajov

 • Nemocnica na svojej Web stránke používa softvéry pre analýzu používania stránok, vyhodnotením týchto údajov získava dôležité poznatky o preferenciách užívateľov, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu služieb. Pri každej návšteve Webstránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:
 • anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku;
 • dátum a čas zaslania požiadavky;
 • názov prezeranej stránky súboru;
 • link, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali;
 • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý používate;
 • operačný systém, ktorý používate.
  • Tieto údaje sú vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou (zostávate anonymný).
  • V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia, a Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve Webstránky. Pri ďalšom vyvolaní Webstránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na Webstránku, ktorá ho vytvorila , alebo odošle na inú Webstránku, ku  ktorej patrí.
  • Na Webstránke sa používa toto hlásenie ohľadne Cookies: „Naše webové stránky používajú cookies. Slúžia napríklad na účel analýzy návštevnosti tejto stránky alebo ďalšie vylepšovanie webu prostredníctvom anonymných štatistík a na účel personalizácie reklám. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a používaním cookies.
  • Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača.
 • Prosím vezmite na vedomie, že kvôli funkčnosti Webstránky sa legislatívne obmedzenia netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo Vašom prehliadači “Opt-Out” cookie, aby sa Váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

 

7.         Kontaktné údaje zodpovednej osoby

7.1 Nemocnica ustanovila zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov v Nemocnici, na ktorú sa môžete obrátiť s podnetmi  a otázkami ohľadne spracúvania osobných údajov Nemocnicou, a ktorej kontaktné údaje sú dpo@nemocnicna.sk.