Select Page

Tím odborníkov Nemocnice Malacky, spolu s ďalšími uznávanými vedcami, publikovali retrospektívnu štúdiu v novembrovom vydaní prestížneho karentovaného periodika Journal of Clinical Medicine Research https://www.jocmr.org/index.php/JOCMR. V štúdii analyzovali zmeny v bolesti a pohyblivosti bedrového a kolenného kĺbu u 350 pacientov s osteoartrózou liečených autológnymi bunkami v Nemocnici Malacky v období od roku 2015 do roku 2018.

Autori: Brian Mehling, Milan Hric, Adriana Salatkova, Róbert Vetrak, Doreen Santora, Miriama  Ovariova, Renata  Mihalyova, Marine Manvelyan

Abstrakt:

Osteoartróza (OA) je progresívne degeneratívne poškodenie kĺbovej chrupavky. Súčasné terapeutické možnosti sa opierajú hlavne o viskosuplementačnú liečbu, výsledky sú však dočasné a degeneratívne zmeny vedú  až k totálnej náhrade kĺbu . Je potrebné hľadať aj iné terapeutické alternatívy na zlepšenie kvality života pacienta. Bunková terapia je rozvíjajúca sa terapeutická modalita, ktorá ukazuje sľubné výsledky v regenerácii poranenej chrupavky a znížení prebiehajúceho zápalu v postihnutom kĺbe. Cieľom tejto  retrospektívnej štúdie  bolo analyzovať zmeny bolesti a pohyblivosti subjektov/ pacientov  s OA po absolvovaní bunkovej terapie stromálnymi vaskulárnymi frakciami (SVF).

Metódy: Do retrospektívnej prehľadovej štúdie bolo zahrnutých tristopäťdesiat pacientov s OA bedrového a kolenného kĺbu liečených autológnymi bunkami SVF v Nemocnici Malacky (Bratislava, Slovensko) v období rokov 2015 až 2018.

Výsledky: Sedem dní po bunkovej terapii SVF došlo u 45,2 % pacientov k zlepšeniu úrovne bolesti a pohyblivosti. Tri, šesť a 12 mesiacov po liečbe dosiahlo zlepšenie úrovní bolesti 75,3 %, 84,4 %
a 84,9 % a zlepšenie pohyblivosti dosiahlo 75,2 %, 84,4 % a 84,9 %.

Závery: Naša štúdia na 350 pacientoch  s OA bedrového a kolenného kĺbu preukázala významné zlepšenie v hladinách bolesti a mobilite tri, šesť a 12 mesiacov v porovnaní so siedmimi dňami po podaní autológnych SVF buniek. Liečba preukázala vysokú bezpečnosť bez zaznamenaných závažných nežiadúcich udalostí alebo komplikácií. Výsledky štúdie ukazujú, že bunková terapia SVF bola účinnejšia u jedincov s artritídou v štádiu III v porovnaní s artritídou v štádiách I, II a IV.

Celý odborný časopis nájdete na tomto odkaze: A Retrospective Study of Stromal Vascular Fraction Cell Therapy for Osteoarthritis