Select Page

Počet pacientov s diagnózou Diabetes mellitus (cukrovka) neustále rastie a v posledných rokoch sa už hovorí o epidémii tohto ochorenia.

V roku 2017 bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku registrovaných viac ako  350 000 diabetikov.  Počet pacientov  liečených  na  cukrovku  vzrástol oproti roku 2009 o 5 % a každý rok je do dispenzárnej starostlivosti na Slovensku  prijatých viac ako 20-tisíc nových pacientov.  V rámci celosvetových štatistík sa v roku 2020  predpokladá, že počet diabetikov narastie do 300 miliónov.

Komplikácie cukrovky môžu spôsobiť slepotu, amputáciu končatín, ako aj iné cievne ochorenia, napríklad  infarkt myokardu alebo  mozgovú príhodu.

V rámci komplikácií, ktoré postihujú dolné končatiny, predstavujú diabetické vredy  významnú a rýchlo sa vyvíjajúcu komplikáciu cukrovky.  Z väčšiny z nich sa stávajú chronické nehojace sa rany a až jedna tretina z nich vedie k amputácii dolnej končatiny.

 

Nový spôsob, ako predísť amputácii

Súčasné pokroky v oblasti vedeckého výskumu a inovatívne techniky vedú k zlepšeniu starostlivosti o ťažko sa hojace rany a pomáhajú diabetickým pacientom  v snahe predísť amputáciám. Jednou z techník je liečba diabetickej nohy pomocou kmeňových buniek.

Kmeňové bunky predstavujú sľubnú liečbu diabetických vredov, pretože sú schopné zacieliť, ako aj vynechať abnormálne zmenené mechanizmy hojenia a porušenú signalizáciu buniek v diabetických ranách a podporovať hojenie. Tieto bunky produkujú modulátory, ktoré ovplyvňujú tak zápalovú reakciu, ako aj  rastové faktory na regeneráciu tkanív.

Je zrejmé, že v tejto oblasti prebieha celosvetovo rozsiahly výskum s mnohými procesmi, ktoré sa zaoberajú problematikou liečby kmeňovými bunkami. V Nemocnici  Malacky sa liečba kmeňovými bunkami  začala realizovať v roku 2017. Prebiehala na základe ročnej štúdie, do ktorej boli zapojení piati pacienti trpiaci neuropatickými vredmi pri ťažkej forme cukrovky. Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa aplikovali pacientom s viacročnými defektmi na nohách. Primárnym cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť bezpečnosť kmeňových buniek získaných z pupočníkovej krvi pre pacientov s diabetickými vredmi. Sekundárnym cieľom bolo zachytiť účinnosť týchto buniek v liečbe diabetických vredov.

 

Kmeňové bunky sú účinné v liečbe diabetických rán

Pacientom sa podávali dve aplikácie s mezenchymálnymi kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi vo forme niekoľkých injekcií buniek do rany a do bezprostredného okolia rany. Interval medzi podaniami bol jeden týždeň a sledovanie pacientov prebiehalo jeden rok.

Bezpečnosť sa hodnotila rutinnými vyšetreniami krvi a moču, posúdením funkcie pečene a obličiek, analýzou hladiny tukov v krvi pred liečbou a po 2 a 6 mesiacoch po druhej aplikácii.

Výsledky nášho sledovania poukázali na to, že môže ísť o bezpečnú a účinnú metódu v liečbe týchto  ťažko sa hojacich rán s vysokým biologickým potenciálom. Keďže u väčšiny pacientov prišlo k plnému zhojeniu týchto chronických defektov bez známok recidívy počas ročného sledovania, Nemocnica  Malacky pokračuje aj naďalej v liečbe diabetickej nohy kmeňovými bunkami. Aplikáciu je možné podstúpiť ako samoplatca, nie je dostupná úhrada zo zdravotného poistenia.  V roku 2018 získala nemocnica v Malackách  finančnú podporu vo forme grantu v rámci APVV na aplikáciu mezenchymálnych kmeňových buniek v liečbe diabetickej nohy. V rámci grantu, ktorý bude trvať do roku 2020, je možné ošetriť 40 pacientov.

Celkový čas strávený v nemocnici je približne týždeň. Vzhľadom na diagnózu je však pre úspech potrebné, aby pacienti aj po aplikácii kmeňových buniek prísne dodržiavali životosprávu a odporučený liečebný režim.

Na bezplatnú konzultáciu ohľadne aplikácie kmeňových buniek sa môžete objednať na čísle 0800 30 00 30 alebo na www.liecbabunkami.sk.

 

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-17-0526.